SÖZEL ve POSTER BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER
PB-01 Tosilizumab sonrası gelişen lökositoklasitik vaskülit olgusu Alper Yıldırım
PB-02 Disfaji ve Anti-NXP2 Antikoru ile Saptanan Demratomiyozit Olgusu Dudu Çelik Tam
PB-03 Tofasitinib ile tedavi edilen bir ankilozan spondilit vakası Anıl Göçer
PB-04 İmmünoglobulin G4 ile ilişkili hastalık (İgG4-İH) ve feokromasitoma birlikteliği: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Nagehan Dik Kutlu
PB-06 Kronik pulmoner tromboemboli tanısı ile takipli vakada e endarterektomi sonrası izole pulmoner vaskülit vakası Özge Karakök
PB-07 Romatoid artrit, sekonder polisitemi ve ailesel hipokolesteroleminin ilginç birlikteliği Ali Ekin
PB-08 Nonsteroid antiinflamatuar ilaç yan etkilerini taklit eden gastrointestinal stromal tümör: Bir ankilozan spondilit olgusu Zeliha Ademoğlu
PB-09 Sistemik lupus eritematozus(SLE)’da nadir bir nörolojik tutulum: ‘’korea’’ ile gelen hasta: Elif İnanç
PB-10 Ani Görme Kaybı ile Başvuran Hastada SLE ve PRES Semih Gülle
PB-11 Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Nadir Görülen Bir Servikal Lenfadenopati Nedeni Meryem Can
SÖZEL BİLDİRİLER
18:15-18:30 SB-01 İdiyopatik Granülomatöz Mastitte Anti- pariatel Antikor Pozitifliği Bilateral Meme Tutulumu ile İlişkilidir
18:30-18:45 SB-02 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Anti-Tümör Nekroz Faktörü-α Ajanlarının 12 Haftalık Tedavi Yanıtını ve Hastalık Aktivitesini Belirteç Olarak Hematolojik İndekslerin Klinik Kullanışlılığı
18:45-19:00 SB-03 İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanılı Hastalarımızın Klinik Ve Radyolojik Özelliklerinden Bir Kesit
11:45-12:00 SB-04 Bağ doku hastalıkları ve multiple skleroz birlikteliğinin değerlendirilmesi
12:00-12:15 SB-05 Akut Gut Artritli Hastalarda Glomerüler Filtrasyon Hızı ile Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
12:15-12:30 SB-06 Romatoid Artritli hastalarda subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
12:30-12:45 SB-07 İntestinal Tutulumlu Behçet Hastası Olan 2 Olgu
12:45-13:00 SB-08 Primer sjögren sendromu ön tanısı ile minör tükürük bezi biyopsisi yapılan hastaların biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Bildiri kitabı yayınlanmıştır! Ulaşmak için tıklayınız…